Medicul de familie, acarul Păun al nereușitei implementării cardului!?

  ·  Fără categorie  ·  Comentariile sunt oprite pentru acest articol.

Te afli aici:Medicul de familie, acarul Păun al nereușitei implementării cardului!?

Medicul de familie, acarul Păun al nereușitei implementării cardului!?\r\n\r\nZiua “Z” de implementare a Cardului de asigurat, mult timp amânată prin acte normative successive, a mai suferit o amânare determinată de … week-end: nu a fost 1 Mai ci, 4 Mai.\r\n\r\nA fost ca un tsunami anunțat pe o mare liniștită. Ca orice noutate, era de așteptat ca procesul să se desfășoare cu poticneli. Acum este prematur să se facă o analiză completă, dar câteva constatări, la cald, sunt necesare a fi inserate pentru că vor putea sta la baza analizei.\r\n\r\nDupă părerea mea sunt câteva cauze care au perturbat buna desfășurare a procesului: CNAS nu a participat cu un sistem informational robust capabil să facă față concomitent la un număr de până la 10,000 utilizatori, populatia, nu s-a dezmințit și a lăsat pentru ultimul moment luarea în posesie a cardului, iar medicii de familie au fost cel mai bine pregătiți cu cititoare, calculatoare, imprimante, cunoștințele necesare implementării cardului.\r\n\r\nUna dintre marile nemulțumiri rezultate în derularea procesului a fost faptul că pacienții care nu au prezentat cardul la consulțatie, nu au primit rețete sau trimiteri la spital, la specialiști sau laborator. Populația, susținută de reprezentanții CNAS, a fost nemulțumită de atitudinea medicilor de familie. CNAS a cerut imperativ medicilor: dați rețete și trimiteri chiar dacă pacienții nu prezintă card. Întrebarea care se pune: au procedat corect medicii de familie? Atitudinea CNAS a fost iresponsabilă prin populismul ei? După părerea mea MEDICII DE FAMILIE AU PROCEDAT CORECT. De ce? Pentru că în spatele atitudinii lor se afla o bază legală, pe care CNAS și MS nu au schimbat-o pentru ca lucrurile să meargă în sensul sprijinirii pacientilor.\r\n\r\nLegea 95/2006 (LEGE):\r\n\r\nArt 212: (1) Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, adeverinţa de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS. După implementarea dispoziţiilor din cuprinsul titlului IX, aceste documente justificative se înlocuiesc cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate.\r\n\r\nData de la care urmează a se utiliza cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. (a fost stabilita data de 1 Mai)\r\n\r\nArt 335: (1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi titularii cardului naţional de asigurări sociale de sănătate au obligaţia de a solicita şi, respectiv, de a prezenta acest document, la data acordării asistenţei medicale, în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestui contract.\r\n\r\n(2) Alte obligaţii ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale privind implementarea sistemului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor din cuprinsul prezentului capitol.\r\n\r\nArt 336: (3) Persoanele asigurate prevăzute la alin. (1) au obligaţia prezentării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Neprezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate conduce la acordarea acestor servicii numai contra cost, cu excepţia serviciilor prevăzute la art. 220. (Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medicochirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, precum şi monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială în condiţiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.)\r\n\r\n \r\n\r\nȘi au venit Co-Ca și Normele, cu obligațiile furnizorilor privind cardul:\r\n\r\nContractual-Cadru 2014-2015 (HG) specifică drept obligație a MF: an) să solicite începând cu data implementării cardului național de asigurări sociale de sănătate acest document titularilor acestuia în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale acordate în alte condiții decât cele menționate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;”. În martie 2015, tot prin HG acest articol s-a modificat în sensul introducerii adeverinței de asigurat cu valabilitate de 3 luni pentru persoanele care nu au card, dar restul rămane la fel: serviciile medicale din pachetul de bază nu sunt decontate de casa de asigurări: an) să solicite, începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document/adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card national duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul și să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;”\r\n\r\nNormele de aplicare a Co-Ca (Ordin comun MS-CNAS) în anexa 3 – formatul tip de contract – la capitolul “Obligatți”, “an) să solicite începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate acest document/ adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/adeverința înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card national duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul și să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază, acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;”\r\n\r\nAm scos în evidență în mod special cuvintele LEGE, HG, ORDIN, pentru că aceasta este ierarhia actelor normative și am subliniat ceea ce este mai important: după data implementării cardului de asigurat, acesta devine obligatoriu, iar neprezentarea lui conduce la acordarea serviciilor medicale numai contra-cost pentru că acestea nu vor fi decontate de casa de asigurări. Mai clar de atât nu se poate.\r\n\r\nMedicii de familie, furnizori privati de servicii medicale, s-au conformat și au refuzat efectuarea serviciilor către acele persoane prezentate fără card.\r\n\r\nDaca aceasta ar fi fost singura cauză a neacordării serviciilor medicale, poate medicii de familie ar fi “lăsăt de la ei”, dar mai există un mare pericol: imputarea tuturor serviciilor consecutive consultației: rețete, trimiteri, deoarece și acestea sunt servicii medicale nedecontate direct de Casa de asigurări, ele intrând în plata per capita.\r\n\r\nDeclaratiile Ministrului Sănătății și al CNAS sunt doar niște declarații publice, populiste, fără valoare legală.\r\n\r\nDacă cele doua instituții ar fi vrut să preîntâmpine ceea ce s-a întâmplat, trebuia să reformuleze într-o Hotărâre de Guvern și nu într-un Ordin, ceea ce au declarant în media: că medicii de familie, ceilalți furnizori, pot acorda servicii medicale și în lipsa cardului, adică să amâne implementarea cardului pe o anumită perioadă, funcționarea în paralel și cu/și fără card de asigurări. Dar cele două instituții, în loc să dea o HG, dau un Ordin ambiguu care mai mult lasă loc la interpretări decât să lămurească populația și furnizorii și ies în presă să spună că se poate și cu/și fără card. Pai, stimabili reprezentanti ai MS, ai CNAS, cum se poate să oferim servicii fără card atunci când actele normative legale spun că de la 1 Mai se oferă servicii medicale numai cu cardul, iar dumneavoastră veniți cu un ORDIN în care spuneți: „13. Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, sunt aplicabile de la data prevăzută la art. 2 alin (2) din HG nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care asiguraţii nu pot prezenta/utiliza cardul naţional de asigurări sociale de sănătate.” ???\r\n\r\nCe înseamnă: “situații în care asigurații nu pot prezenta cardul? L-au uitat acasă, nu-l au, li s-a furat, nu l-au primit, nu li s-a facut, nu au card pentru că n-au fost și nu sunt asigurați? Nu vă dați seama că toate aceste variante scot din calcul implementarea cardului începand cu 1 Mai? Nu vă dați seama că acest ORDIN încalcă actele superioare, successive, pe baza cărora ați luat decizia aprobării lui? S-au poate ați crezut că noi, medicii de familie, baza sistemului de asigurări, poarta de intrare a asiguraților în sistem, ne vom lăsa păcăliți și vom încălca legea pentru ca mai tarziu să platim pentru acțiunile voastre?\r\n\r\nAți vrut să ne faceți acarii Păun ai implementării cardului? Nu ați reușit și nu veți reuși: nu ne mai lăsăm păcăliți!

Despre autor:

Sus